Digipädevus

Koolituse läbinu omab ülevaadet arvutikasutusvaldkondadest ja kaasaegsetest digiseadmetest nagu nutitelefon ja tahvelarvuti ning nende kasutamisest; on tuttav Windowsi töökeskkonnaga ja selle põhifunktsioonidega; loob ja salvestab tekstitöötluse programmis lihtsamaid dokumente; loob ja salvestab tabeltöötluse programmis lihtsamaid dokumente; kasutab erinevaid interneti võimalusi info otsimiseks; kasutab e-posti teenust; kasutab ID-kaarti enda autoriseerimiseks erinevates infosüsteemides; digiallkirjastab arvutis olevaid dokumente.

Inglise keel

Koolituse lõpuks õppija mõistab nii kõnes kui kirjas lühikesi ja lihtsaid lauseid, tuttavaid fraase ning sõnu; kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks ennast ning oma ümbrust; oskab vestluspartneri abil suhelda ja lihtsatele küsimustele vastata; kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab formulare; valdab turismisektoris kasutatavat baassõnavara

Läti keel

Läti keele õppe edukalt lõpetanu teab põhilisi õigekirja- ja hääldusreegleid, ülevaatlikult käänd- ja pöördsõnade vormistikku; suulise ja kirjaliku teksti eriliike ning koostamise põhimõtteid; oskab läti keelt astmel A2+/B1, kasutada omandatud keeleteadmisi kõnes ja kirjas; lugeda tundmatut teksti sõnaraamatuga; kirjutada lihtsamaid tekste keelekäsiraamatute abil; suhelda läti keeles olmetasandil.

Eesti keel

Koolituse lõpuks õppija mõistab lühikesi lihtsa sisuga tekste, mis on kirjutatud igapäevases üldkeeles või mis on seotud õppija tööga; oskab lühidalt ja lihtsalt kirjeldada sündmusi ja toiminguid; oskab kirjeldada kavatsusi ja kokkuleppeid; oskab kirjeldada oma perekonda, elutingimusi, õpinguid, praegust ja eelmist tööd; oskab kirjeldada varasemaid tegevusi ja isiklikke kogemusi; oskab täita tüüpdokumente

Ei leidnud endale sobivat?
Vaata ka teisi koolitusi:

Valgamaa Kutseõppekeskus ›
Viljandi Kutseõppekeskus ›
Ida Viru Kutsehariduskeskus ›